herb ParczewaW dniu 29 kwietnia 2020 roku Rada Miejska w Parczewie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 ( Uchwała nr XXI/138/2020 Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 poz. 2506) oraz uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości (Uchwala nr XXI/139/2020 Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2020 poz. 2505)

Na mocy uchwały nr XXI/138/2020  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu zwalnia się  od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tylko  przedsiębiorców, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19, wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. Poz.566 z późn. zm.)  oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. Poz.697 z późn. zm.)

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie:

Na mocy uchwały nr XXI/139/2020  w sprawie przedłużenia terminów płatności  podatku od nieruchomości przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  COVID-19

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie:

herb ParczewaOGŁOSZENIE

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny
na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 

Lokal użytkowy nr 4  o powierzchni użytkowej 33, 25 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha,
KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wod. – kan. i centralne ogrzewanie.


Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto,

do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20. 05. 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł /słownie: pięćset zł 00/100/ najpóźniej do dnia 18. 05. 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 oraz niezaleganie w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew.

2. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa najmu imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwę i adres firmy, jeżeli wpłacającym jest osoba prawna. Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr lokalu i oznaczenie adresowe.

3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz warunkami najmu zawartymi w umowie.

Lokal można oglądać do dnia 18. 05. 2020  r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie tj. 7³º - 15³º  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew,
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
  • nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone do przetargu w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wygra,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (aktualny odpis z KRS, aktualny odpis z innego rejestru, aktualną umowę spółki cywilnej, jawnej itp.), stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę wynajmu za 1 m² powierzchni użytkowej, do której doliczony zostanie podatek VAT 23%.

W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.

Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania  przyczyny.

Zawiadamia się, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa najmowany lokal nie może być wykorzystywany do urządzania w nim gier hazardowych oraz wstawiania automatów do gier hazardowych.

Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 35, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Załaczniki:

Regulamin przetargu

Umowa najmu

 

Parczew dn. 11. 05. 2020  r.

Sporządził: M. Maliszewski

logo luw2INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 maja 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom
diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. - plik pdf

zosp   W dniu św. Floriana, patrona strażaków, na ręce wszystkich strażaków OSP, Państwowej Straży Pożarnej, Waszych rodzin składam serdeczne podziękowania za dotychczasową służbę, profesjonalną pomoc i ciężka pracę w czasie akcji ratowniczych. Z narażeniem życia niesiecie pomoc i ratujecie nasz dobytek. Składam podziękowanie za współpracę z naszym samorządem, zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne Parczewa. Dziękuję za to, że jesteście. Na kolejne lata służby życzę bezpiecznych powrotów z akcji, zdrowia, ludzkiej życzliwości, pogody ducha. Niech służba Bogu na chwałę, ludziom na ratunek będzie dla Was źródłem satysfakcji i siły. Szczęść Boże!

 

Burmistrz Parczewa

flagapolski sredni

 

 

Odezwa Komitetu Honorowego
Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja
w Województwie Lubelskim

 


Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego!
Rodacy!

   W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument
uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał
za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej
wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych.
Konstytucja 3 Maja zniosła liberum veto i wolną elekcję, zmniejszała bariery stanowe
dla mieszczan, brała chłopów pod ochronę państwa, a także zakładała zwiększenie
liczebności polskiej armii. Państwo miało stać się sprawnym organizmem służącym
narodowi.


   Nowa Konstytucja uchwalona przez skonfederowane stany stała się
w warunkach poważnego zagrożenia źródłem nadziei, prawdziwie majową jutrzenką
na ciemnym firmamencie nieba nad Rzeczpospolitą. Polityka obrony suwerenności
Rzeczypospolitej oraz naprawy ustroju państwa, a w końcu bohaterska obrona dzieła
Sejmu Czteroletniego w czasie wojny z Rosją w 1791 r., stanowiły połączenie
nowoczesnych aspiracji narodu z jego wielowiekową tradycją europejskiego mocarstwa.
O klimacie tamtych dni świadczy, iż dwa dni po ogłoszeniu Konstytucji Sejm podjął
uchwałę, „aby na tę pamiątkę kościół ex voto wszystkich stanów był wystawiony
i Wyższej Opatrzności poświęcony”. Punktem kulminacyjnym obchodów pierwszej
rocznicy uchwalenia Konstytucji było położenie kamienia węgielnego pod świątynię
w 1792 roku. Po wielu latach, po obaleniu komunizmu i odzyskaniu niepodległości
w 1989 roku, ostatecznie udało się ją zbudować.

   O znaczeniu historycznym Konstytucji 3 Maja stanowi nie tylko sama treść
Konstytucji i wielkość wprowadzonych przez nią zmian, ale jej sens moralny i polityczny.
Uchwalenie Konstytucji świadczyło o tym, że Polaków jako naród stać na otrząśnięcie się
z marazmu, na wypracowanie zmian koniecznych dla ratowania państwa,
na przezwyciężenie bezwładu i słabości, anarchii i prywaty, na przedłożenie interesu
państwa nad interes prywatny, na ograniczenie egoizmu i wybujałych ambicji
zwaśnionych rodów i koterii, które posunęły się aż do zdrady targowickiej. Konstytucja
pokazała, że pokolenie Sejmu Czteroletniego potrafiło realizować działania budzące
podziw w całej Europie. Tak jak nasi przodkowie, winniśmy kierować się tą samą troską,
odpowiedzialnością i miłością do Polski, o której mówił kard. Stefan Wyszyński: „Każda
miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody –
zwycięskiej radości”. Pamiętajmy o tym przesłaniu Kardynała Tysiąclecia, którego
beatyfikację będziemy przeżywać.

   Obecnie, w tym trudnym dla całego świata czasie pandemii, słowa
te nabrały szczególnego znaczenia. Znaleźliśmy się bowiem w sytuacji wielkich wyzwań
i poświęceń, których oczekuje od nas ojczyzna. Polacy jako społeczeństwo wielokrotnie
zdawali egzamin z odpowiedzialności i solidarności, stanowiąc niejednokrotnie wzór
i przykład dla innych narodów. Poświęcenie dla dobra wspólnego, dla ratowania zdrowia
i życia ludzkiego ofiarowują nam codziennie pracownicy służby zdrowia, służb
sanitarnych i mundurowych, wojsk zawodowych i obrony terytorialnej oraz
wolontariusze, wszyscy Ci nasi rodacy, którzy uczestniczyli i w dalszym ciągu biorą
udział w przeciwdziałaniu, zwalczaniu i usuwaniu skutków pandemii, która dotknęła nas
wszystkich. Winniśmy złożyć im podziękowanie oraz okazywać najwyższy szacunek
dla ich ciężkiej pracy i służby. Pamiętając o wysiłkach wielu Polaków, którzy dzisiaj niosą
szczególny ciężar walki z obecną pandemią, dajmy świadectwo odpowiedzialności,
stosując solidarnie wszystkie ustanowione środki, które służą wspólnemu dobru
i zwalczeniu niebezpieczeństwa.

   Pomimo różnych przeciwności, trudności i niedogodności pamiętajmy,
że jesteśmy u siebie, w wolnej i demokratycznej Ojczyźnie, która była marzeniem wielu
pokoleń Polaków, walczących o jej odrodzenie. O naszej teraźniejszości i przyszłości
możemy decydować sami czerpiąc z przesłania, jakie ciągle ma dla nas pokolenie
twórców i obrońców Konstytucji 3 Maja, a także przywołując wszystkie nauki, które
wynikają z tamtych czasów dla naszej współczesności.
Pragnę zaapelować do mieszkańców województwa lubelskiego, wszystkich grup
społecznych, zawodowych i politycznych o duchowyudział w uroczystościach
Święta 3 Maja oraz poprzedzającym je Dniu Flagi.

   Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jako święto państwowe 2 maja
to dzień pamięci i szacunku wobec naszych barw narodowych, ale także – a może przede
wszystkim – wobec Polski. Flaga biało-czerwona jest świadkiem ciągłości polskiej
historii. Określa naszą tożsamość i przynależność, a także jest znakiem jedności naszego
narodu. W jej barwach wyraża się prawość, poczucie godności i honoru, a także
poświęcenie i gotowość służenia Polsce.

   Niech zatem Święto Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja upływają pod znakiem
nadziei, a dziedzictwo majowej jutrzenki, które uczcimy w naszych domach, przyniesie
siłę i wiarę w przyszłość, którą wspólnie możemy kształtować.

   Zatroszczmy się o odświętny wygląd naszych miast, miasteczek i wsi. Niech
w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta 3 Maja każdy dom, każda instytucja
państwowa i samorządowa, ozdobione będą biało-czerwoną flagą. Niech przystrojone
narodowymi barwami domy i ulice przyniosą nam świąteczne, podniosłe poczucie
wspólnoty, która jest oparciem i naszą wielką siłą. Niech świadczą o naszym duchu
obywatelskim, wzajemnym szacunku i narodowej jedności w obliczu tegorocznych
wyzwań. Pamiętajmy zatem maksymę ks. Piotra Skargi: "Kto Ojczyźnie służy, sam sobie
służy, bo w Niej wszystko jego dobro się zamyka".


W imieniu Komitetu Honorowego
Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski
Lublin, maj 2020 roku

Pełna treść odezwy - plik pdf