2019 plakat dodBurmistrz Parczewa zaprasza mieszkańców Gminy Parczew do wypełnienia wstępnych dokumentów dotyczących dofinansowania budowy instalacji produkujących zarówno energię elektryczną jak i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

- energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,

- energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych również tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Ponieważ dysponujemy ściśle określonym limitem o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowani mogą składać deklaracje na montaż poszczególnych instalacji oraz deklaracje łącznie na dwa rodzaje - solarne i fotowoltaiczne.

Wkład finansowy mieszkańców wyniesie ok.15% wartości instalacji netto wraz z montażem + podatek VAT. Stawka VAT: 8 i 23% jest uzależniona od lokalizacji instalacji: budynek mieszkalny (8%), budynek gospodarczy i mieszkalny z działalnością gospodarczą (przy wystąpieniu pomocy publicznej / pomocy de minimis) oraz montaż na gruncie (23%).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wkład finansowy będzie uzależniony od ewentualnego wystąpienia pomocy publicznej. Projekty objęte pomocą publiczną / pomocą de minimis, będą dofinansowane zgodnie ze schematem pomocowym, o którym mowa w rozdziale V, podrozdziale 5.4, pkt 3 Regulaminu konkursu (z zastrzeżeniem, że maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych).

Zastrzegamy możliwość wykonania audytów budynków przez projektanta instalacji w celu potwierdzenia możliwości technicznych montażu. Brak możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej równoznaczny jest z rezygnacją w udziału w projekcie.

Druki można pobrać ze strony www.parczew.com lub można je otrzymać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Parczewie, pokój nr 16. Deklaracje należy złożyć osobiście od 02 września, w UM w Parczewie, ul. Warszawska 24, pok. 16 w dn.: poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 14.00, w nieprzekraczalnym terminie do 06 września 2019r.
Nie złożenie deklaracji w powyższym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją w udziału w projekcie.

Proszę o zapoznanie się z warunkami i wymaganiami technicznymi montażu instalacji, które znajdują się w pliku: Informacje. Tam też znajduje się szacunkowa wartość instalacji oraz prognozowany wkład własny.

Osobami do kontaktu są: Janusz Tryniecki, Magdalena Jarosz i Anna Łukaszek tel. 83 355 12 34, 83 355 12 25 (dokumentacja) oraz Grzegorz Kazanowski i Andrzej Oleksiuk tel. 83 355 12 36 (sprawy techniczno – instalacyjne).

Paweł Kędracki Burmistrz Parczewa

Załączniki:

Informacja

Regulamin konkursu

Deklaracja

Ankieta solary

Ankieta fotowoltanika

Plakat