attention 23334 1280     W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) wprowadzono zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta obowiązek poboru opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji terenowej.
     Zgodnie z art. 298 pkt 2 ww. ustawy opłatę za usługi wodne są obowiązane ponosić: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji. – pkt I oświadczenia podmiotu zobowiązanego do podnoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
     Na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 opłatę za usługi wodne uiszcza się za: zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
     Zgodnie z art. 272 ust. 22 oraz art. 552 ust. 2a pkt 2 wysokość opłaty za usługi wodne ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. następuje również na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały. – pkt IV oświadczenia podmiotu zobowiązanego do podnoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
     Wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy, zgodnie z którym wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
     Władający nieruchomością zgodnie z art. 552 ust. 2a pkt 2 o powierzchni powyżej 3500 m2, na której dokonano uszczelnienia terenu tj. zostały wykonane roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze co najmniej 70% powierzchni nieruchomości, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, pok.38 dostarczając niezwłocznie wypełnione oświadczenie. – pkt V oświadczenia podmiotu zobowiązanego do podnoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

     Burmistrz Parczewa przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne informację o wysokości przedmiotowej opłaty, zawierającą także sposób obliczenia tej opłaty. 
Podmiot zobowiązany jest do dokonania opłaty w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, wskazany w informacji. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty, jeżeli nie zgadza się z jej wysokością, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji zaniecha wykonania obowiązku zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jej wysokości, Burmistrz określi wysokość opłaty w drodze decyzji. Opłatę na podstawie decyzji, podmiot obowiązany wnosi na rachunek Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji. Zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

     Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne. – pkt II oświadczenia podmiotu zobowiązanego do podnoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby obliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy kierować się wskazaną regułą „jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość”, niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą, czy też nie.
     Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017r, poz. 2502) wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
     Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie, w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie – pokój 38.

Oświadczenie